Make your own free website on Tripod.com

اخبار سايت

 

  اخبار

نتایج یک تحقیق :71 درصد نوجوانان ایرانی از افسردگی رنج می برند

 

  تهران ، خبرگزاری سینا - امیررضا پرحلم

یافته های پژوهشگران در کشور نشان می دهد که میزان شیوع افسردگی در نوجوانان دانش آموز ایرانی روندی رو به رشد داشته و در آینده نزدیک به خط بحران نزدیک خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری سینا ، دو محقق ایرانی با نامهای "مهدیه امامی" و "مونا میر محمد جعفری"، در تحقیقات مشترکشان درباره میزان افسردگی در نوجوانان دختر و پسر با مد نظر قرار دادن برخی ویژگیهای روان شناسی و جمعیت شناختی پی برده اند که میزان افسردگی در دختران نوجوان به مراتب بیشتر از پسران است.

بر اساس این تحقیق نسبت دختران افسرده نسبت به پسران دو به یک است که این میزان، افسردگی متوسط تا شدید را در دختران و پسران شامل شده و نشان دهنده افزایش سریع شیوع این بحران در دختران نوجوان است.

در این پژوهش تعداد 322 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه به شیوه کاملاً تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند که از این میان 161 دختر و 161 پسر در مقطع سنی 14 تا 19 سال مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته های محققان مذکور حاکی از شیوع 71 درصدی افسردگی در نوجوانان است. همچنین این یافته ها نشان می دهد که 28/0  نوجوانان افسردگی ندارند، 27/2 درصد افسردگی خفیف دارند ، 6/12 درصد افسردگی خفیف تا متوسط ، 19/0 درصد افسردگی متوسط تا شدید و 6/11 درصد افسردگی شدید دارند.

بر اساس یافته های مذکور دختران بیشتر از پسران از افسردگی رنج میبرند که وقوع این امر در دختران عواملی همچون آغاز بلوغ زودرس با پیامدهای زیستی و روان شناختی، نگرانی از تصویر بدن خود در دوران نوجوانی و افسردگی ناشی از آزارهای جنسی است.

در این تحقیق پژوهشگران بین سنین مختلف پسران از نظر میزان شدت افسردگی تفاوت آشکاری نیافتند، اما این تفاوت در دختران 17 تا 18 سال دانش آموز بسیار آشکار بود.

این محققان همچنین دریافتند که افسردگی در نوجوانان پسر و دختر تا حد نسبتاً زیادی با سطح رفاه اقتصادی خانوار ارتباط داشته است بطوریکه دانش آموزان خانواده های خیلی ضعیف به لحاظ اقتصادی نسبت به دانش آموزان خانواده های مرفه تر ، از میزان افسردگی شدیدتری برخوردار هستند.

 

اخبار سايت